• Ebook Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Ebook Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách" Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0" trình bày những nội dung về: sản xuất thông minh, tương lai của sản xuất tự động hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0; một số vấn đề nghiên cứu hiện tại và tương lai về sản xuất thông minh; tiêu chuẩn với vai trò là nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh;... Mời các...

   125 p dhktna 27/01/2023 1 0

 • Ebook Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Ebook Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách" Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0" tiếp tục trình bày những nội dung về: công cụ thiết kế và cải tiến hệ thống sản xuất thông minh; định hướng xây dựng bộ công cụ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp; Việt Nam và cơ hội tiếp cận, triển khai sản xuất thông minh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p dhktna 27/01/2023 1 1

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1 - TS. Nguyễn Thượng Thái

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1 - TS. Nguyễn Thượng Thái

  Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về bán hàng; người bán hàng bưu điện; kỹ năng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2 - TS. Nguyễn Thượng Thái

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2 - TS. Nguyễn Thượng Thái

  Tiếp nội dung phần 1, Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chăm sóc khách hàng; quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 1 - TS. Lê Như Thanh

  Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 1 - TS. Lê Như Thanh

  Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về chính sách công; hoạch định chính sách công; những vấn đề chung về thực thi chính sách công; lựa chọn công cụ thực thi chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 2 - TS. Lê Như Thanh

  Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 2 - TS. Lê Như Thanh

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Hoạch định và thực thi chính sách công: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: lập chương trình, dự án thực thi chính sách công; thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Ebook Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 1

  Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: khu vực công và hoạt động kinh tế trong khu vực công; vai trò của chính phủ đối với khu vực công trong nền kinh tế thị trường; phân bố nguồn lực cho phát triển trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Ebook Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản - Phần 2 tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò của khu vực công trong bảo đảm công bằng xã hội; chi tiêu công; lựa chọn công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp đến bạn phần bài tập về: lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng; phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Ebook Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập - Bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp đến bạn phần bài giải về các chủ đề: phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh; phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   147 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 1

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 1

  Cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   115 p dhktna 27/01/2023 0 0

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vức dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự báo phương hướng chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh; Các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu dịch vụ tại thành phố Hồ Chí...

   110 p dhktna 27/01/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số